Thông tin nhân sự

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT THƯ ĐIỆN TỬ
Mai Văn Hùng Hiệu trưởng 0913707728 mvhung@vinhthuan.edu.vn
Đặng Thị Nhiều Phó hiệu trưởng 0945084899 dtnhieu@vinhthuan.edu.vn
Hà Thanh Dũng Phó hiệu trưởng 0947725599 htdung@vinhthuan.edu.vn
Trần Hoài Thanh Văn thư Phổ cập 0946865535 ththanh@vinhthuan.edu.vn
Ngô Kim Thuỷ Kế toán 01696029084 nkthuy@vinhthuan.edu.vn
Phạm Văn Hạnh Thư viện 0945661319 pvhanh@vinhthuan.edu.vn
Ngô Minh Nhựt Thiết bị 0948328245 nmnhut@vinhthuan.edu.vn
Mai Công Bình BLĐ 01239557210 mcbinh@vinhthuan.edu.vn
La Ngọc Ẩn Bảo vệ 0913731370 lnan@vinhthuan.edu.vn
Lương Thị Cẩm Nguyên Y tế 0913375939 ltcnguyen@vinhthuan.edu.vn<