Họp đánh giá đảng viên năm 2015

Ban chi ủy chi bộ trường TH&THCS Phong Đông thông báo: Mời tất cả đảng viên về dự họp đánh giá đảng viên cuối năm 2015

Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, Ngày 20/12/2015.