Nội dung Sinh hoạt Chi bộ

ĐẢNG UỶ XÃ PHONG ĐÔNG                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: Trường TH&THCS Phong Đông                 Phong Đông, ngày 03 tháng 5 năm 2015

                              *                                                                                                                                                                                   Malegra FXT no rx, purchase dopoxetine                                        

                                                 SINH HOẠT CHI BỘ

                                                  (Tháng 5/ 2015)

 

Caên cöù Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương veà nội dung sinh hoaït Chi boä haøng thaùng. Chi bộ Trường TH&THCS Phong Đông tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 4 năm 2015 với các nội dung sau:

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1/ Chi bộ thực hiện việc thu đảng phí tháng 5 năm 2015 của đảng viên theo qui định.

2/  Thông báo tình hình đảng viên: Tổng số đảng viên trong chi bộ: 40đ/c, chính thức: 33, dự bị: 07.

Đảng viên có mặt:………….; Vắng: ………, lý do: …………..; không lý do:……………

3/ Giới thiệu chủ tọa và thư ký buổi sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2015.

+ Giới thiệu chủ tọa: Đ/c Mai Văn Hùng – Bí thư chi bộ.

+ Giới thiệu thư ký: Đ/c Lưu Thanh Việt – Chi ủy viên.

II. PHẦN NỘI DUNG

1/ Kểmẫu chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mẫu chuyện: Bác không đồng ý với Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Bác (Đ/c Voi).

2/ Sinh hoạt chuyên đề: (quý II thực hiện)

3/ Sinh hoạt về công tác phát triển đảng viên (chi bộ thảo luận).

4/ Sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn (chi bộ thảo luận).

5/ Thông qua bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo tỉnh ủy.

5.1 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh (Trang 2,3,4) (đ/c Dũng)

5.2 Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015) (từ trang 5 đến trang 9) (đ/c Nhiều).

5.3 Tin trong nước: Một số giải pháp xây dựng Đảng trong tình hình mới. (trang 14) (đ/c Nhiều).

5.4 Tin thế giới: Những kết quả quan trọng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam  (Trang 18, 19) (đ/c Nhiều).

5.5 Văn bản mới: Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuát sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng. (trang 22) (đ/c Nhiều).

6/ Trieån khai các văn bản, chủ trương của Đảng, Nhà nước cấp ủy cấp trên (đ/c Hùng).

– Công văn số 114-CV/BTG ngày 08/4/2015 của Ban Tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thuận về việc gửi đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Chương trình chỉ đạo tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy xã Phong Đông.

7/ Ñaùnh giaù coâng taùc thaùng 4 naêm 2015.

* Làm được: 

7.1. Chính trị tư tưởng; Học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh:

 Hầu hết cán bộ đảng viên có lập trường, tư tưởng chính trò vững vàng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thöïc hieän tốt caùc cuoäc vaän ñoäng cuûa Ñaûng, cuûa ngaønh phaùt ñoäng, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Đảm bảo ngày giờ công lao động; đăng ký làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đầy đủ, kịp thời.

7.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng trước.

– Thực hiện khá tốt việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và kiểm điểm phê bình trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

– Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng về văn phòng Đảng ủy kịp thời.

– Triển khai các Chỉ thị và Nghị quyết đến cán bộ đảng viên kịp thời.

– Tham gia đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đảng viên xã nhiệm kỳ 2015-2020; củng cố hồ sơ đảng viên.

* Nhaän xeùt:

Nhìn chung đa số CB-GV, đảng viên tư tưởng chính trị ổn định, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà Nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Chi bộ, Ban giám hiệu.

* Tồn tại: Vẫn còn đảng viên chưa bổ sung việc trình bày hình thức văn bản trong bản đăng ký làm theo Bác chuyên đề năm 2015; chưa phô tô các quyết định về công tác đảng nộp cho đc Hùng.

8/ Keá hoaïch coâng taùc thaùng 5/2015:

8.1 Công tác tư tưởng chính trị:

– Tiếp tục quán triệt học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh;

– Mỗi đảng viên tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, vận động mọi người thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, của Ngành, các cấp phát động.

– Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

8.2 Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng:

– Tham gia dự Đại hội đảng viên lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 của xã Phong Đông.

– Rà soát lại đối tượng quần chúng đã học xong lớp cảm tình đảng để hoàn thành hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp.

– Phân công cán bộ giáo viên trực lễ 30/4 và 01/5..

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn dạy hết chương trình và tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II.

– Tổ chức xét thi đua, đánh giá công chức, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; bình xét giáo viên chủ nhiệm giỏi.

– Quán triệt tư tưởng đảng viên để dự Đại hội đảng viên xã nhiệm kỳ 2015-2020.

9/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát:

Tháng 5:

   • Đ/cLưu Thanh Việt thông qua bản tự kiểmđiểm.
   • Đ/cQuách NgọcĐiệp thông qua bản tự kiểmđiểm.
   • Chi bộ góp ý.

Tháng 6:

   • Đ/c …………………………………………………..
   • Đ/c …………………………………………………..

 

10/ Thảo luận và đóng góp ý kiến: (tập thể chi bộ tham gia)

III. PHẦN KẾT THÚC.

Đồng chí chủ trì cuộc họp tóm tắc ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà Chi bộ đã thảo luận thống nhất; Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ.

 

* Nơi nhận                                                                                           TM. CHI BỘ

– Đảng ủy xã PĐ (báo cáo)                                                                       Bí thư

-Tất cả đảng viên (thực hiện)       

– Lưu: chi bộ

                                                                                                           Mai Văn Hùng atarax reviews