Quy chế dân chủ năm 2015-2016 (theo nghị định 04)

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Số: 19/QĐ-TH&THCS                                                                  Phong Đông, ngày 20 tháng 9  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ

trong hoạt động của nhà trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG

       Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ.

Căn cứ  chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học được quy định tại Điều lệ trường học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

– Như Điều 3.

– Lưu: VT.

Mai Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Kèm theo QĐ số 19/QĐ – TH&THCS  ngày 20  tháng 9  năm 2015 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phong Đông về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

          Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.

 1. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 2. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước và sự nghiệp giáo dục.
 3. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

          Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

 1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị.
 2. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 

CHƯƠNG II

MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

          Điều 3: Hiệu trưởng có trách nhiệm:

 1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.
 2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo công chức, viên chức, của người học trong quy chế này.
 3. Tổ chức các cuộc họp định kỳ, hàng tháng hoặc giữa năm để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị. Chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần vào cuối năm. Khi có một phần ba cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, của nhà trường bất thường. Thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường.
 4. Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:

– Hàng tuần họp hội ý giữa Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, các cán bộ phòng ban hoặc triệu tập cuộc họp đột xuất.

– Hàng tháng họp giao ban Ban Giám hiệu với Chi bộ, các tổ trưởng, đại diện BCH Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.

– Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại trường học .

– Cuối năm thực hiện đánh giá người dạy, cán bộ, công chức viên chức về việc       thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá  và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.

 1. Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 2. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức. Khi cán bộ, công chức, viên chức đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.
 3. Thông báo công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 5 quy chế này.
 4. Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của nhà trường phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong nhà trường thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 6. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong nhà trường được quy định tại Điều 5, Điều 7, Điều 13 của Quy chế này, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.
 7. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
 8. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, công chức, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

 

MỤC II: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

Điều 4: Nhà giáo, cán bộ viên chức trong nhà trường có trách nhiệm:

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp và trước người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ của mình. Trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức được trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Đối với viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
 3. Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 4. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của cơ quan, đơn vị khi được yêu cầu.
 5. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 6. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, viên chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.

 

MỤC III: NHỮNG VIỆC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

PHẢI ĐƯỢC BIẾT

Điều 5: Những việc phải công khai

 1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.
 2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan, đơn vị.
 3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, các khoản đóng góp của người học, của địa phương và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan, đơn vị; tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị; kết quả kiểm toán.
 4. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị.
 5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.
 6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.
 7. Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
 8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đưa ra lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 9 của Nghị định này.
 9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

Điều 6. Hình thức và thời gian công khai

 1. Hình thức công khai

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung phải công khai, các cơ quan, đơn vị áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

 1. a) Niêm yết tại nhà trường;
 2. b) Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức;
 3. c) Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức;
 4. d) Thông báo cho người phụ trách các bộ phận, đoàn thể của nhà trường và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các bộ phận, đoàn thể đó;

đ) Thông báo bằng văn bản đến cấp ủy trực tiếp, Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở;

 1. e) Đăng trên trang thông tin nội bộ của nhà trường, đại chỉ http://c12phongdong.vinhthuan.edu.vn/
 2. Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị cấp trên, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

 

MỤC IV: NHỮNG VIỆC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

THAM GIA Ý KIẾN (HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH)

 

Điều 7: Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến

 1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.
 2. Kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường.
 3. Tổ chức phong trào thi đua của nhà trường.
 4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường.
 5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
 6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.
 7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.
 8. Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Điều 8. Hình thức tham gia ý kiến

Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, có một trong ba hình thức tham gia ý kiến sau đây:

 1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc trình bày ý kiến của mình thông qua người đại diện đó là Ban Chấp hành công đoàn.
 2. Thông qua tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường.
 3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến.

 

MỤC V: NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC ĐƯỢC BIẾT

VÀ THAM GIA Ý KIẾN:

 

Điều 9:  Người học được biết những nội dung sau đây:

 1. Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những qui định của nhà trường đối với người học.
 2. Kế hoạch tuyển sinh, biên chế năm học có liên quan đến học tập, rèn luyện sinh hoạt và các khoản đóng góp theo qui định.
 3. Chủ trương kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

– Những việc người học, cha mẹ người học được tham gia ý kiến:

+ Nội qui học sinh và qui định có liên quan đến người học.

+ Tổ chức phong trào thi đua.

+ Việc tổ chức giảng dạy học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của người học.

– Những nội dung trên được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau:

+ Niêm yết công khai những qui định về tuyển sinh, nội dung qui chế học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật.

+ Định kỳ ít nhất trong năm học 3 lần tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của người học để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình người học, thông báo kết quả học tập rèn luyện của người học.

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho hiệu trưởng.

+ Đặt hộp thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để người học, các bậc cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

 

MỤC VI: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 10. Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra

 1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường.
 2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường.
 3. Thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường.
 4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.
 5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.

Điều 11. Hình thức giám sát, kiểm tra

Cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra thông qua ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:

 1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường.
 2. Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của nhà trường.
 3. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường.

 

MỤC VII: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ

TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG (NHƯ ĐIỀU 13, 14)

 

          Điều 12. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường.

Người đ