Họp trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Họp Ban Chi uỷ – Họp Chi bộ https://meet.google.com/rbv-anjx-uqu
Họp Hội đồng: https://meet.google.com/gxx-gkof-jeq
Họp Công đoàn https://meet.google.com/owo-kqhk-req
Họp đoàn thể https://meet.google.com/twv-evmo-pdr
Họp Chuyên môn Tiểu học: https://meet.google.com/gzt-bnbh-mgw
Họp Chuyên môn THCS: https://meet.google.com/oyr-crtz-mvc
Họp tổ Tự nhiên https://meet.google.com/dtc-dovq-bcd
Họp tổ Xã hội https://meet.google.com/vxn-gpuv-yms
Họp tổ lớp 1 https://meet.google.com/hxe-hbmo-bby
Họp tổ lớp 2 https://meet.google.com/egj-afov-krg
Họp tổ lớp 3 https://meet.google.com/rtk-tadi-din
Họp tổ lớp 4 https://meet.google.com/mre-vqwj-khe
Họp tổ lớp 5 https://meet.google.com/atq-drig-mfm
Tập huấn https://meet.google.com/qmm-dxny-tsf
Họp khác https://meet.google.com/miw-qkuk-xfx