Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Không có 19/05/2020 Báo cáo, BÁO CÁO THAM LUẬN Về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số: 41 /BC-TH&THCS 16/04/2020 Báo cáo, BÁO CÁO Tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy từ ngày 01/01/2017 đến năm 2020 Nhà trường đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống ma túy; xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền đến CB,GV,NV và học sinh trong toàn trường....
80/BC-PGDĐT 15/04/2020 Báo cáo, Thực hiện Kế hoạch số 1549/KH-SGDĐT ngày 27/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2020, Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ V và toàn quốc lần thứ X, phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020
Số 48/BC-TH&THCS 26/03/2020 Báo cáo, BÁO CÁO Tình hình dạy học từ xa trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số: 45/BC- BCĐ 26/11/2019 Báo cáo, Căn cứ kết quả thực hiện duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Phong Đông năm 2019; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ xã Phong Đông báo cáo kết quả thực hiện phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2019
21 tháng 10 năm 2019 21/10/2019 Báo cáo, BÁO CÁO kết quả đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019 trình đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022
Số: 05/BC-TH&THCS-PĐ 07/01/2019 Báo cáo, Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2019-2020 và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2019-2020