Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
90 13/08/2020 Nghị định, Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
30 05/03/2020 Nghị định, Thể thức văn bản hành chính
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.
Số: 100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Nghị định, - Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. - Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt. - Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. - Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định, Quy định cơ chế tự chủ của sự nghiệp công lập.
Số: 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định, Nghị định này quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau: 1. Các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã; 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; 3. Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương; ...