Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2020 Thông tư, Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
25/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
Số 19/2019/TT-BGDĐT 12/11/2019 Thông tư, THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Số 18/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục
16/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư, Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Nầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 Thông tư, Về việc, Ban hành Quy định dạy thêm học thêm.