Danh Hồng Dân
  • Danh Hồng Dân
  • BCH Đội TNTP HCM
  • Chủ nhiệm UBKT Công đoàn - Tổng Phụ trách Đội - Chi Uỷ viên
  • 0944128961
  • dhdan@vinhthuan.edu.vn
  • Kiêm nhiệm Tổng Phụ trách đội