Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
16/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư, Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Nầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 Thông tư, Về việc, Ban hành Quy định dạy thêm học thêm.