Sổ công văn Công đoàn 2017-2022

Sổ công văn Công đoàn 2017-2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch công tác của công đoàn

Kế hoạch công tác của công đoàn

Lượt xem:

NĂM 2020 THÁNG 01 https://drive.google.com/file/d/1czrYigtYcG64UFcN4sQzYUh_D0LxQq2C/view?usp=sharing THÁNG 02 https://drive.google.com/file/d/1aCjh1pfMWY5ImN3IHKv88Igv0FtopVBq/view?usp=sharing THÁNG 3 https://drive.google.com/file/d/1Hr8Ws0Qeqb5n-s20GRU0AqjUWClAdSGa/view?usp=sharing THÁNG 4  https://drive.google.com/file/d/1p8No6Fuj7kL0T3DU4XuQvY9yyEN1yLo0/view?usp=sharing THÁNG 5 https://drive.google.com/file/d/1euzlRrV_qN8WB-oQM99_g9FoSBiNA9pV/view?usp=sharing THÁNG 6 https://drive.google.com/file/d/1p8No6Fuj7kL0T3DU4XuQvY9yyEN1yLo0/view?usp=sharing THÁNG 7 THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12   ...