Tài chính công đoàn năm 2018

Tài chính công đoàn năm 2018

Lượt xem:

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1k5tcpjyKiz4unXj3pmGh3qlagNbRCLrr/view?usp=sharing ...
Tài chính công đoàn 2019

Tài chính công đoàn 2019

Lượt xem:

– Bảng kê chứng từ thu năm 2019 – Bảng kê chứng từ chi năm 2019 – Sổ theo dõi ủng hộ 2019 ...