CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phụ nữ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phụ nữ

Lượt xem:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến giải phóng phụ nữ và chăm lo cho công tác phụ nữ. Người luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961. Ảnh: TL  Khi đất nước bị thực dân... ...