Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

Lượt xem:

Chỉ ít ngày sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa... ...