Kế hoạch hoạt động của công đoàn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chương trình công tác năm học 2018-2019

Chương trình làm việc quý 3 năm 2018 (Xem ở đây)

Chương trình làm việc quý 4 năm 2018 (Xem ở đây)

Chương trình làm việc quý 1 năm 2019 (Xem ở đây)

Chương trình làm việc quý 2 năm 2019 (Xem ở đây)