Kế hoạch THTT-HSTC 1920

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD-ĐT VĨNH THUẬN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:     /KH-TH&THCS                    Phong Đông, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua

 “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019-2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 26/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2019-2020; Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 10/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị Tröôøng TH&THCS Phong Đông xaây döïng keá hoaïch tiếp tục trieån khai thực hiện phong traøo thi ñua “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc” năm học 2019-2020 nhö sau:

 1. MỤC ĐÍCH

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, học tập với tinh thần tự giác thân thiện trong với bạn bè, thầy cô giáo để nâng cao chất lượng trong học tập đạt hiệu quả tốt. Huy ñoäng moïi söï tham gia ñoùng goùp cuûa caùc ñoaøn theå trong ñôn vò, chính quyeàn ñòa phöông, nhaân daân, caùc nhaø haûo taâm, xaây döïng moâi tröôøng giaùo duïc laønh maïnh, an toaøn, thaân thieän, hieäu quaû phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa tröôøng. Phaùt huy tính chuû ñoäng tích cöïc saùng taïo cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp vaø caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi moät caùch phuø hôïp coù hieäu quả.

 1. YÊU CẦU

Taäp trung caùc nguoàn löïc ñaàu tö cô sôû vaät chaát, thieát bò phuïc vuï cho coâng taùc giaûng daïy, taïo ñieàu kieän thuận lợi cho hoïc sinh ñeán tröôøng, thaân thieän, vui vẽ, cảnh quan môi trường, taïo moïi ñieàu kieän cho hoïc sinh hứng thuù hoïc taäp tích cöïc vaø tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng.

Tích cöïc coâng taùc döï giôø thaêm lôùp, boài döỡng phöông phaùp giaûng daïy cho giaùo vieân, phaùt huy tính chuû ñoäng trong giaûng daïy phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa ñôn vò vaø tình hình phaùt trieån cuûa ñòa phöông.

Huy ñoäng vaø taïo ñieàu kieän để coù söï tham gia hoaït ñoäng ña daïng vaø phong phuù cuûa caùc toå chöùc xaõ hoäi, caù nhaân trong vieäc giaùo duïc truyeàn thoáng vaên hoaù lịch söû caùch maïng vaø tình hình phaùt trieån cuûa ñòa phöông.

III. NỘI DUNG

 1. Xây dựng trường, lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

          Trường học đảm bảo an toàn, có cổng rào, sạch sẽ, có cây xanh bóng mát, phòng học đủ ánh sáng, bàn ghế đúng quy cách hợp với lứa tuổi học sinh.

Tổ chức cho học sinh trồng cây và chăm sóc cây xanh, cây cảnh thường xuyên. Học sinh có ý thức tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, trường lớp học và cá nhân.

Đảm bảo có đủ nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên, được đặt vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, thường xuyên vệ sinh và giữ sạch sẽ.

 1. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.

Thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học, sáng tạo của học sinh. Tạo điều kiện khuyến khích học sinh tự đề xuất sáng kiến và cùng thầy, cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả.

 1. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm. Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đường bộ, đường thuỷ và phòng ngừa các tai nạn khác. Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa đồng, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

 1. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác, phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

 1. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Nhà trường nhận chăm sóc một di tích lịch sử, văn hóa hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn; tuyên truyền, giới thiệu các công trình, di tích của địa phương với bạn bè.

Nhà trường có kế hoạch và tổ chức giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần cách mạng một cách hiệu quả cho tất cả học sinh; phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng cho cuộc sống cộng đồng ở địa phương và khách du lịch.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Xây dựng kế hoạch thực hiện.

Trường xây dựng kế hoạch và báo cáo về phòng GD-ĐT Vĩnh Thuận, chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” lồng ghép với việc thực hiện chủ đề “Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh” và các phong trào “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng các phong trào khác do cấp trên phát động.

Thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm thực hiện nội dung, chương trình phù hợp với điều kiện của nhà trường, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP HCM để phân công cụ thể công việc.

Phát động phong trào thi đua, lựa chọn khẩu hiệu phù hợp với lứa tuổi học sinh để tuyên truyền giáo dục.

Tiếp tục thực hiện “Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường” cụ thể hoá các quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường.

Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho học sinh, đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học, vui chơi giải trí, thể dục thể thao. Đáp ứng các tiêu chí trường học thân thiện, học sinh tích, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Tất cả CB-GV-CNV và HS tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, cây kiểng, vệ sinh môi trường ngay trong trường học. Hàng ngày phân công cụ thể cho từng khối lớp, CB-GV chăm sóc và tưới cây thường xuyên.

 1. Công tác kiểm tra.

Kiểm tra định kỳ vào cuối học kỳ I, cuối năm học để đánh giá mức độ, tiến độ thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai gắn với kế hoạch năm học của ngành và của trường; kết thúc mỗi năm học đều có đánh giá, khen thưởng, phổ biến điển hình.

Tổng kết phong trào thi đua vào cuối năm học hàng năm.

 1. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG
 2. Khaùi quaùt tình hình nhaø tröôøng năm học qua:

1.1. Tình hình nhân sự năm học 2019-2020:

– Tổng số nhân sự: 55; Trong đó CBQL: 03, Nhân viên: 6, Bảo vệ: 01, TPT đội, Giáo viên biệt phái trung tâm học tập cộng đồng và giáo viên trực tiếp giảng dạy: 45

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 01; ĐHSP: 46; CĐSP: 04; THSP: 03; Khác: 01

– Tổng số đảng viên: 46 tỉ lệ 83,6%.

1.2. Về chất lượng học sinh:

Tiểu học: 483

Về học tập:

+ Hoàn thành tốt: 108/483; tỉ lệ: 22,,4%

+ Hoàn thành: 365/483; tỉ lệ: 75,6%

+ Chưa đạt: 10/483; Tỉ lệ: 2,07%

Về năng lực:

+ Tốt: 139/83; tỉ lệ: 28,8%

+ Đạt: 344/483; tỉ lệ: 71,2%

+ Cần cố gắng: 0; Tỉ lệ: 0%

Về phẩm chất:

+ Tốt: 145/483; tỉ lệ: 30%

+ Đạt: 338/483; tỉ lệ: 70%

+ Cần cố gắng: 0; Tỉ lệ: 0%

Trung học cơ sở

Xếp loại hạnh kiểm:

+ Xếp loại tốt: 189/232 chiếm tỉ lệ: 81,5%

+ Xếp loại khá: 35/232 chiếm tỉ lệ: 15,1%

+ Xếp loại trung bình: 8/232 chiếm tỉ lệ: 3,5%

Xếp loại học lực:

+ Xếp loại giỏi: 36/232 chiếm tỉ lệ: 15,5%

+ Xếp loại khá: 92/232 chiếm tỉ lệ: 39,7%

+ Xếp loại trung bình: 91/232 chiếm tỉ lệ: 39,2%

+ Xếp loại yếu: 13/232 chiếm tỉ lệ: 5,6%

+ Xếp loại kém: 0 chiếm tỉ lệ: 0%

 1. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên:
 2. a) Thuaän lôïi:

Được sự chỉ đạo sâu sát của phòng GD-ĐT, sự quan tâm của cấp Ủy, UBND, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, Ban PHHS và nhân dân đã nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục đào tạo, từ đó tạo điều kiện thuận lợi và góp phần thiết thực cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học đảm bảo cho việc dạy và học ở các khối lớp. Phong traøo töï laøm ÑDDH trong caùc tieát daïy cuûa giaùo vieân ñaït hieäu quaû cao.

Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đoàn kết, năng nổ nhiệt tình trong công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giaùo vieân giaûng daïy chú ý đổi môùi phương pháp và ñeàu ñöôïc taäp huaán naém khaù vöõng vàng veà phöông phaùp giaûng daïy. Ña soá hoïc sinh coù yù thöùc trong vieäc hoïc taäp, chaêm ngoan, tích cöïc tham gia caùc phong traøo của nhaø tröôøng toå chöùc.

 1. b) Khoù khaên:

Đa số giáo viên còn xa trường nên chưa nắm bắt thông tin kịp thời và chưa quản lý học sinh một cách triệt để; một số giáo viên còn hạn chế về trình độ tin học nên việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy cũng như việc cập nhật thông tin vào các phần mềm quản lý, đánh giá học sinh chưa đúng thời gian quy định.

CSVC còn thiếu (thiếu các phòng chức năng, phòng thực hành thí nghiệm), từ đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh.

* Töø nhöõng thuaän lôïi khoù khaên treân ñoàng thôøi caên cöù vaøo caùc nội dung tieâu chí xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc tröôøng TH&THCS Phong Đông tiếp tục xaây döïng keá hoaïch thực hiện phong trào “xây dựng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cực” trong năm học 2019-2020 theo các nội dung sau:

(Có từng chi tiết riêng cho các nội dung để thực hiện)

Nội dung 1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Nội dung 2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.

Nội dung 3. Giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Nội dung 4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.

Nội dung 5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Nội dung 6. Về tính sáng tạo trong việc chỉ đạo phong trào và mức độ tiến bộ của trường trong thời gian qua.

 1. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 2. Toå chöùc nhaø tröôøng:

– Toå chöùc cho hoïc sinh, giaùo vieân troàng caây, chaêm soùc caây haøng ngaøy nhaát laø vaøo caùc ngaøy coù yù nghóa nhö leã, teát, nhöõng ngaøy ñaàu xuaân.

– Moãi thầy giaùo, coâ giaùo luoân coù yù thöùc giaùo duïc hoïc sinh haèng ngaøy qua caùc giôø daïy treân lôùp, sinh hoaït ngoaïi khoaù veà baûo veä caûnh quan moâi tröôøng, giữ gìn veä sinh coâng coäng, tröôøng lôùp hoïc vaø veä sinh caù nhaân.

– Thaày coâ giaùo tích cöïc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy, ñoäng vieân khuyeán khích söï chuyeân caàn, tích cöïc, chuû ñoäng vöôn lên, reøn luyeän khaû naêng töï hoïc, töï saùng taïo cuûa hoïc sinh.

– Taïo ñieàu kieän, khuyeán khích hoïc sinh töï ñeà xuaát saùng kieán vaø cuøng caùc thaày giáo, coâ giaùo thöïc hieän caùc giaûi phaùp ñeå daïy vaø hoïc coù hieäu quaû.

– Reøn luyeän kỹnaêng öùng xöû hôïp lyù vôùi caùc tình huoáng trong thöïc teá cuoäc soáng, coù kyû naêng vaø thói quen laøm vieäc theo nhoùm.

– Reøn luyeän coù söùc khoeû, yù thöùc giữ gìn söùc khoeû, thöïc hieän toát luaät giao thoâng theo Nghò định 32 cuûa Chính phuû.

– Reøn luyeän kyû naêng öùng xöû vaên hoaù, chung soáng hoaø bình, phoøng ngöøa baïo löïc caùc teä naïn xaõ hoäi.

– Toå chöùc caùc hoaït ñoäng vaên ngheä, TDTT, caùc troø chôi daân gian vaø caùc hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí nhaân caùc ngaøy leã lôùn phuø hôïp vôùi löùa tuoåi hoïc sinh taïo ñieàu kieän cho caùc em coù cô hoäi tieáp xuùc vôùi coäng ñoàng thoaûi maùi tinh thaàn hoïc taäp.

 1. Chaát löôïng giaùo duïc:

– Coù keá hoaïch phoái hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông, hoäi cha meï hoïc sinh vaän ñoäng hoïc sinh ra lôùp, giảm tyû leä boû hoïc giöõa chöøng. Ñaùnh giaù xeáp loaïi hoïc sinh nghieâm tuùc, khaùch quan.

– Chuù troïng boài döôõng naêng löïc sö phaïm, coâng taùc chuû nhieäm lôùp, gaén chæ tieâu chaát löôïng giaùo duïc vôùi coâng taùc thi ñua, đánh giá cuối năm.

 1. Cô sôû vaät chaát:

– Tham möu vôùi caùc caáp laõnh ñaïo ñaàu tö xây dựng các phòng học xuống cấp, sữa chữa cô sôû vaät chaát, caùc trang thieát bò, ĐDDH giaûng daïy vaø caùc phoøng chöùc naêng để phục vụ cho công tác giảng dạy được tốt hơn.

– Phaán ñaáu đến cuoái năm học ñaït tất cả caùc tieâu chí veà phong traøo xaây döïng “Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc” vaø “tröôøng hoïc an toaøn”

 1. Coâng taùc xaõ hoäi hoùa giaùo duïc:

Tuyeân truyeàn saâu roäng caùc chuû tröông chính saùch veà giaùo duïc ñeán cha meï hoïc sinh vaø nhaân daân. Laäp keá hoaïch hoaït ñoäng cuï theå, chuù troïng cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi hoïc sinh ngheøo, hoïc sinh daân toäc, con em gia ñình chính saùch. Duy trì caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi cha meï hoïc sinh theo thaùng, naêm coù sô keát, toång keát hoaït ñoäng.

Treân ñaây laø keá hoaïch tiếp tục thực hiện phong traøo thi ñua “xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc năm học 2019-2020 cuûa tröôøng TH&THCS Phong Đông. Trong quaù trình thöïc hieän coù nhaän xeùt, ñaùnh giaù, ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa đơn vị.

 

Nơi nhận:                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD-ĐT (b/c);

– Ban chỉ đạo trường (t/h);

– Lưu: VT.