Trường TH&THCS Phong Đông tổ chức khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống thông minh và hiếu học. Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học và học suốt đời, bằng con đường tự học, Người đã nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, tìm ra con đường đưa nước Việt Nam từ một nước nô lệ giành được độc lập và ngày càng phát triển như ngày hôm nay.

Theo lời dạy của Người, ngày nay, Đảng và Nhà nước luôn luôn chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục; Trong thực tế đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn để tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; Đặc biệt trong năm học này toàn ngành giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế” .

Trường TH&THCS Phong Đông là trường vùng sâu, vùng xa của huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Để bắt kịp với xu thế và yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương tuyên truyền đến toàn xã hội về nhận thức và hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”. Hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2019 tại trường TH&THCS Phong Đông diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019”. tham dự lễ khai mạc có 22 cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh và gần 300 em học sinh hưởng ứng tham gia. Những hình ảnh trong buổi lễ khai mạc.

Người viết: Mai Văn Hùng